21
januari
2022
|
09:20
Europe/Amsterdam

Metingen van emissies

Samenvatting

Bij het nieuwe RIVM-rapport zien we een focus op ons meetprogramma. Onderstaand meer informatie over hoe wij onze emissies meten en rapporteren.

Tata Steel hanteert een meetprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag. De metingen van de uitstoot van Tata Steel zijn geaccrediteerd. Het meetprogramma wordt jaarlijks voorgelegd en goedgekeurd door het bevoegd gezag (omgevingsdienst). De resultaten van deze metingen komen vervolgens in het jaarlijkse elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). Dit verslag wordt ingediend bij het RIVM en beoordeeld door het bevoegd gezag.

Op basis van de procesbeschrijvingen van de verschillende installaties zijn de emissies van de processen van Tata Steel in kaart gebracht. De emissies worden vastgesteld door metingen en berekeningen. De berekende emissies zijn op basis van wettelijk goedgekeurde rekenmodellen zoals de stofemissie van de op- en overslagen en wegtransport, literatuurwaarden of onderzoeken. Deze emissies worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving die zijn vastgelegd in de BREF’s (Best Available Techniques Reference Document), een Europees referentie document en de algemene milieuwetgeving  zoals het Activiteitenbesluit of door een maatwerkvoorschrift.

Op ons terrein zitten ook andere zelfstandige bedrijven en die hebben een eigen milieuvergunning. Tata Steel rapporteert niet de emissies van andere bedrijven.

Als ongewone voorvallen (incidenten) zich voordoen, dan worden deze gemeld bij het bevoegd gezag. De emissies daarvan kunnen niet altijd gekwantificeerd worden. Het is immers niet op voorhand bekend welke dit zijn, wanneer dit plaats gaat vinden of wat de tijdsduur is. Meestal is deze kort en variabel. Het grootste deel van de emissies die vrijkomen bij ongewone voorvallen worden overigens wel gekwantificeerd en gerapporteerd in het e-MJV, omdat we in de schoorstenen van de grote installaties aldoor monitoren. Het gedeelte dat niet gekwantificeerd kan worden, zal een niet significant deel zijn van de totale emissies van het bedrijf.

De stofemissies van de opslagen en transportbewegingen op het Tata Steel terrein worden wel gerapporteerd in het e-MJV. De berekening wordt gedaan conform de wettelijke verplichte Nederlandse Technische Afspraak ‘’NTA8029 Bepaling en registratie van industriële fijn stof’’. De emissies van de mobiele voertuigen worden door middel van het brandstofverbruik berekend en ook gerapporteerd in het e-MJV.