20
april
2021
|
10:38
Europe/Amsterdam

Reactie berichtgeving KGF2 in Noordhollands Dagblad

Samenvatting

Naar aanleiding van de berichtgeving over KGF2 in Noordhollands Dagblad, hechten we eraan te melden dat hetgeen in het artikel wordt gesteld, zaken zijn die in het verleden speelden en door directie in overleg met de OR zijn opgepakt. Hieronder volgt de reactie zoals wij die aan NHD hebben gegeven, die in de printversie van het artikel slechts gedeeltelijk is overgenomen.

Investeringen
Tata Steel heeft onlangs een maatregelenpakket ter waarde van 300 miljoen euro aangekondigd. Een belangrijk project betreft verbeteringen aan Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Van aanpassing van de afdichting en een potentiële nieuwe afzuigtechniek wordt vermindering van geur en uitstoot van stoffen verwacht. Dit project is onmiddellijk van start gegaan en vraagt tot 50 miljoen euro extra investering. Doel is snellere vermindering van overlast door KGF2. Dit bedrag komt boven op de reeds geplande investeringsgelden die wij de komende jaren bij de Kooks- en Gasfabrieken doorvoeren. Dit zijn maatregelen uit de Roadmap 2030, zoals de revisie van de kookskamers, plus een groot aantal geplande maatregelen in de operatie. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in de stooksystemen, bij de gasreiniging en de batterijen. Alle maatregelen zijn erop gericht om onze (geur)emissies zoveel als mogelijk te voorkomen. 


Plan van aanpak
Naast bovenstaande investeringen, heeft Tata Steel in 2020 een plan van aanpak gemaakt voor de Kooks- en Gasfabrieken. Dit heeft onder andere betrekking op het personeelsbeleid. Deze aanpak is afgestemd met de Ondernemingsraad en het plan wordt nu uitgevoerd. Het resultaat is dat de bezetting (in aantal mensen) op het juiste niveau is en dat (nieuwe) medewerkers een verbeterd opleidingstraject volgen om kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te brengen. 

Ook zijn er heldere afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad en de FNV over de richtlijnen voor PAK-stoffen bij Tata Steel in IJmuiden. PAK-stoffen vallen onder ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Tata Steel heeft eind december bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de inventarisatie van ZZS ingediend. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de bijdrage in de leefomgeving van de daadwerkelijke emissie van ZZS door Tata Steel onder de door de overheid vastgestelde grenswaarden en richtwaarden valt (grenswaarden zijn zgn. MTR-waarden voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld).  

Hieruit blijkt ook dat voor de som van alle PAK-stoffen afkomstig van de gehele site (dus niet alleen van de Kooks- en Gasfabrieken) geldt dat de totale concentratie in de lucht ruim onder de EU-streefwaarde zit (de EU-streefwaarde voor een individuele PAK-component in de lucht bedraagt 1ng/m3, de door de GGD gemeten PAK-componenten in de IJmond voldoen aan deze streefwaarde. Voor benzo(a)pyreen ligt de jaargemiddelde concentratie in de lucht van de IJmond onder 0,3 ng/m3). Dit wordt tevens bevestigd door de jaarlijkse meetrapporten van de GGD van Luchtmeetnet waar het totaal effect in de IJmond wordt gemeten (dus niet alleen de bijdrage van Tata Steel, maar van alle bronnen samen). 

ISO-certificaat 
De certificerende instantie BSI heeft in 2018 een audit uitgevoerd en naar aanleiding hiervan een certificaat ISO 14001:2015 afgegeven. Dit ISO-certificaat gaat over het milieumanagementsysteem van Tata Steel in IJmuiden. In de nadere uitwerking van het toepassingsbereik van dit certificaat zijn ook de Kooks- en Gasfabrieken opgenomen. Er worden daarnaast regelmatig specifieke audits gedaan bij de KGF, zo ook in 2020.