21
januari
2022
|
08:06
Europe/Amsterdam

Reactie RIVM-rapport

Samenvatting

Net als iedereen zijn wij natuurlijk benieuwd naar de inhoud van het rapport. We begrijpen dat het rapport vooraf is gedeeld met media en andere partijen. We hebben het zelf pas net ontvangen. Dat is jammer en daarom is het voor ons erg lastig om hierop te kunnen reageren. We nemen het uiteraard zeer serieus en gaan het nu nauwkeurig bestuderen. Wij vinden het erg als mensen in de omgeving van onze fabrieken zich zorgen maken. We zijn en blijven dan ook graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid, regionale overheid en gemeenten.

 

Het is een complex rapport en we zouden graag ook meer willen kunnen begrijpen hoe een en ander tot stand is gekomen. Zeker als het gaat om verschillen in metingen en verdere details. Ons doel is om zo snel mogelijk verbeteringen aan te brengen daarom is het voor ons ook van belang om de afwijkingen die geconstateerd zijn goed te kunnen doorgronden. Daarom willen we heel graag zo snel mogelijk met RIVM in gesprek. Zodat we met hen kunnen kijken hoe het rapport is opgesteld, om te begrijpen waar de verschillen zitten en wat we kunnen doen om verbeteringen aan te brengen. Want voor ons staat voorop dat we een gemeenschappelijk doel hebben: het verbeteren van onze processen en het verminderen van de uitstoot zodat we de overlast voor de omgeving terug brengen.

Wij werken hard aan oplossingen om de impact van onze processen op de omgeving te minimaliseren.Om dit te realiseren hebben we een uitgebreid pakket van maatregelen in uitvoering en investeren we 300 miljoen euro dat we in IJmuiden verdienen. Hierdoor gaan we versneld op weg naar een schone leefomgeving. Samen met de keuze voor waterstof als energiebron moet dit ervoor zorgen dat we uiterlijk 2030 een groen en schoon bedrijf zijn dat staal maakt waarin we wonen, wassen, rijden en waaruit we eten.  

Het pakket aan maatregelen, de Roadmap Plus, realiseren we versneld en de eerste oplossingen zijn inmiddels al in bedrijf.Dat heeft ertoe geleid dat de emissies van onder andere geur, stof en geluid in de omgeving zijn afgenomen. En ook dit jaar en de komende jaren gaan wij onze uitstoot verder verminderen. 
 
We monitoren continu het effect van onze maatregelen. Ook meten wij onze emissies. Dit wordt gedaan door geaccrediteerde bureaus.Jaarlijks rapporteren we over deze meetresultaten aan de overheid via het digitale milieujaarverslag. De overheid, waaronder de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voert ook veel metingen uit op ons bedrijfsterrein. 

Bij Kooksfabriek 2 hebben we ingrijpende maatregelen genomen waardoor de uitstoot is gehalveerd. Daarnaast hebben we door recente aanpassingen de geuremissies bij de Staalfabriek fors verminderd. Inmiddels vordert de bouw van een high tech milieu-installatie bij Koudbandwalserij waardoor hier binnenkort nagenoeg geen PAK-stoffen meer worden uitgestoten. Bovendien verwachten wij de ontstoffingsinstallatie - onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie - bij de Pelletfabriek versneld te realiseren. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van uitstoot van lood, zware metalen en fijn stof volgend jaar.  

Ook zijn we eind 2021 gestart met het overkappen van slakkenputten om de verspreiding van stof nog verder te verminderen tijdens het koelen van de slak. In 2020 hebben we een nieuwe fabriekshal gebouwd en het productieproces in de Staalfabriek ingrijpend aangepast om de overlast van grafiethoudend stof weg te nemen. Ook dit jaar nemen we aanvullende maatregelen om stofuitstoot verder terug te dringen.   

Uiteindelijk verwachten wij met de realisatie van de Roadmap Plus op korte termijn de volgende resultaten: 

Circa 50% afname in uitstoot van PAK-stoffen in 2022 

Circa 65% afname van stofneerslag in de directe woonomgeving in 2023  

Circa 85% minder geurbelasting in 2023 

Circa 55% minder uitstoot van zware metalen, waaronder een afname van lood met 70% in 2023 

Circa 35% minder uitstoot van fijn stof in 2023