15
juli
2021
|
08:56
Europe/Amsterdam

Reactie Tata Steel op last onder dwangsom lozing kwik

Samenvatting

Tata Steel heeft kennis genomen van de last onder dwangsom van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de lozing van hoogovengascondensaat, dat onder meer kwik bevat. Tata Steel is van mening dat deze last onder dwangsom ten onrechte is opgelegd, omdat deze lozing wel degelijk is vergund.

In de oorspronkelijke vergunningsaanvraag uit 2001 wordt de lozing van kwik vermeld. Het gaat om een indirecte lozing waarbij gascondensaat afkomstig uit de Hoogovengasleiding op het terrein van de Vattenfall elektriciteitscentrale wordt afgevoerd via een openbaar rioolstelsel van de gemeente Velsen naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Velsen. Door het Hoogheemraadschap van Rijnland is de lozing van het gascondensaat in 2001 vergund. In 2003 is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat inmiddels bevoegd gezag was geworden, een nieuwe vergunning verleend, waarbij de vergunning uit 2001 is ingetrokken. Omdat echter de feitelijke situatie nog gelijk was aan de vergunde situatie in 2001, stelt Tata Steel dat de lozing ook vanaf 2003 wel degelijk is toegestaan.

Het hoogovengascondensaat gaat na de lozing op het openbaar riool nog door de RWZI Velsen alvorens het gezuiverde water op het oppervlaktewater wordt geloosd. Bij de gerapporteerde concentratie  kwik in het water (waarop de last onder dwangsom is gebaseerd) is geen rekening gehouden met de zuivering die vóór lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt bij de RWZI Velsen.  

Los van de juridische discussie over het al dan niet vergund zijn van deze indirecte lozing, heeft Tata Steel besloten om te kiezen voor een pragmatische oplossing waarbij het hoogovengascondensaat wordt afgevangen en gereinigd. Tata Steel is al geruime tijd bezig met het voorbereiden van de implementatie van een dergelijke oplossing.