Opening milieu installatie
Logistiek
Manual
Stof
Stof

Voor het meten van stof dat neerslaat in de directe woonomgeving laten wij op diverse locaties stofmonsters nemen. In samenwerking met TNO worden de monsters op hun herkomst geanalyseerd. Zo ontstaat een duidelijk beeld van het aandeel dat van Tata Steel afkomstig is.

De analyses blijven we de komende jaren uitvoeren. Op deze manier houden we een actueel beeld van de stofverspreiding en kunnen we ons gericht blijven inzetten om dit zoveel mogelijk verder te verminderen.

Manual
Geur
Geur

Om de geurbelasting – het aantal uren dat omwonenden geur als onaangenaam kunnen ervaren - te berekenen, laten wij geaccrediteerde meetbureaus metingen uitvoeren bij geurbronnen op het terrein. Deze metingen dienen als input voor een verspreidingsmodel dat ook gebruikt wordt om aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te rapporteren. Jaarlijks worden nieuwe geuremissiemetingen uitgevoerd en met dit verspreidingsmodel doorgerekend. De resultaten uit deze metingen worden vervolgens vergeleken met de uitgangssituatie die op basis van data over de afgelopen tien jaar is opgesteld en die is vastgelegd in het Geurbesluit van 23 mei 2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Manual
Zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden
Zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden

De uitstoot van zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden rapporteert Tata Steel jaarlijks in het Elektronisch Milieu Jaarverslag (eMJV). Dit wordt door de Omgevingsdienst beoordeeld. Jaarlijks gebruiken wij de meest actuele eMJV-waarde om de veranderingen ten opzichte van de uitgangssituatie van 2019 te monitoren.

Manual
PAK’s
PAK’s

Voor het vaststellen van de emissie van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) wordt bij een emissiepunt lucht aangezogen die vervolgens door een buis wordt geleid waar de PAK’s worden gebonden aan een ‘drager’. In een laboratorium worden de PAK’s gescheiden van deze drager, waarna de concentraties van de 16 afzonderlijke PAK-stoffen worden bepaald. Dit wordt gedaan via een techniek genaamd gaschromatografie massa-spectrometrie. Zowel de monstername als de analyse worden uitgevoerd conform een voorgeschreven norm, door een geaccrediteerd meetbureau.