29
november
2023
|
11:57
Europe/Amsterdam

Tata Steel presenteert aangescherpt Groen Staal-plan aan omwonenden

Samenvatting

Tata Steel Nederland heeft gisteravond haar aangescherpte Groen Staal-plan gepresenteerd en toegelicht aan omwonenden en andere geïnteresseerden. De participatiebijeenkomst is bezocht door ongeveer 80 mensen. De gestelde vragen worden gebundeld en apart beantwoord.

De planning is onveranderd en dat betekent dat in 2030 een eerste lijn voor een duurzamere staalproductie in bedrijf moet komen. Dit zal gebeuren met een zogenaamde Direct Reduced Iron Plant (DRP) gecombineerd met een Electric Arc Furnace (EAF). Deze zullen in eerste instantie staal maken met inzet van aardgas. En met waterstof zodra dat voldoende beschikbaar en betaalbaar is. De nieuwe fabrieken moeten aan (nu bekende) strenge milieunormen voldoen. De hiervoor benodigde milieumaatregelen zijn volledig geïntegreerd in het ontwerp van de installaties. 

Binnenkort start Tata Steel met de vergunningsaanvragen en de Milieueffectrapportage. 
Het is voor ons essentieel om samen met de betrokken overheden, de onlangs geïnstalleerde Expertgroep Gezondheid IJmond en omwonenden invulling te geven aan onze plannen voor een gezondere leefomgeving en aan de monitoring van de effecten. 

Groen, schoon en circulair staal     
Met de nieuwe fabrieken kan Tata Steel op een groenere, schonere en meer circulaire manier staal maken. Staal dat gemaakt wordt om de toekomst mee vorm te geven. Staal dat onder andere gebruikt wordt voor de productie van zonneparken, windturbines en batterijen voor elektrische auto's.     

Het aangescherpte plan is op belangrijke punten veranderd ten opzichte van het vorige plan, met in het nieuwe plan meer nadruk op de omgeving, focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie als eerder aangekondigd. De Kooks- en Gasfabriek 2 sluit in 2029 en Hoogoven 7 zal vanaf 2030 sluiten. Dit gebeurt zodra de eerste van een serie nieuwe installaties in werking is. Het gebruik van kolen, een grote bron van stof en andere emissies, wordt in die fase gehalveerd. En door meer staal te gaan hergebruiken, kan staal op een meer circulaire manier gemaakt worden. Vanaf 2030 zal de inzet van schroot verhogen van 17% naar 30%. In 2030 zal sprake zijn van 40% minder CO2-uitstoot.     

In een latere fase van het Groen Staal-plan worden onder andere Kooks- en Gasfabriek 1 en Hoogoven 6 gesloten en vervangen door groen staalinstallaties.     

Minder impact op de leefomgeving     
Het RIVM heeft in september belangrijke focuspunten aangereikt om de gezondheidsrisico's van omwonenden te verlagen en de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. Volgens het onderzoeksinstituut zijn fijnstof en stikstof de voornaamste bronnen van gezondheidseffecten, meer dan de uitstoot van PAK’s en metalen1). Gezondheidswinst is volgens het RIVM daarom met name te realiseren door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide verder te verminderen en hinder te verlagen.     

Tata Steel zal zich sterker richten op zogenoemde lage emissiebronnen. In vergelijking met hoge bronnen (schoorstenen, fabriekshallen) blijven de emissies van lage bronnen meer lokaal en dragen sterker bij aan luchtconcentraties in de IJmond en daarmee aan de gezondheidseffecten zoals gerapporteerd door het RIVM.     

Minder stof: overkapping opslagvelden     
De overkapping van de opslagvelden die gerelateerd zijn aan de nieuwe installaties, is de voornaamste aanvullende maatregel die is voorgesteld als onderdeel van het maatwerktraject. Hiermee beogen we een sterke reductie van fijnstofemissies van open bronnen en in lijn daarmee reductie van verspreiding van grof stof.     

De afgelopen tijd is onderzocht welke stofbronnen overblijven na het uitvoeren van het Roadmap Plus-verbeterprogramma. Vervolgens is gekeken welke maatregelen het grootste effect hebben op het terugdringen van stofverspreiding. Daaruit kwam naar voren dat overkappingen van de opslagen het meest effectief zijn.  


In alle fasen van het Groen Staal-plan worden belanghebbenden geïnformeerd. Meer informatie over het participatieproces is hier te vinden.

1) RIVM, De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving; RIVM-rapport 2023-0171, figuur 72, p 250