28
februari
2024
|
12:45
Europe/Amsterdam

Tata Steel ziet waardevolle aanknopingspunten voor Groen Staal-transitie in adviesrapport Expertgroep Gezondheid IJmond

Samenvatting

Vandaag heeft de Expertgroep Gezondheid IJmond een eerste adviesrapport aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Heijnen. Het werk en de adviezen van de expertgroep zijn voor ons waardevol in relatie tot onze plannen en maatregelen. Deze zijn erop gericht om zo veel en snel als mogelijk de impact van ons bedrijf op de omgeving en de omwonenden te verminderen. Gezondheid speelt hierbij een hele belangrijke rol. De expertgroep benadrukt de noodzaak voor verbetering van de leefomgeving. Wij voelen die urgentie en zien dit als belangrijk signaal voor onze gesprekken in het maatwerktraject.

Wij staan voor de enorme opgave om op een verantwoorde manier de omslag te maken naar een groene, schone en meer circulaire manier van staal maken in de IJmond. Wij willen en moeten als staalbedrijf veranderen. Wij willen graag ons bedrijf een groene en goede toekomst geven. Een bedrijf waar iedereen trots op kan zijn. Dat is goed voor ons, de regio en Nederland. Daar zetten wij, samen met ons moederbedrijf, onverminderd op in. 

Het is voor ons essentieel om samen met de betrokken overheden, de Expertgroep Gezondheid IJmond, omwonenden en andere belanghebbenden invulling te geven aan deze en eerdere adviezen. Zo kunnen we onze plannen voor een gezondere leefomgeving zo snel mogelijk realiseren waarbij monitoring van de effecten van onze maatregelen zo goed en transparant mogelijk plaatsvindt. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier hoogwaardig staal in de IJmond kunnen blijven produceren. Wij zien het werk van de expertgroep daarom ook als een waardevolle toevoeging op, en verificatie van, ons Roadmap Plus-verbeterprogramma, Groen Staal-plan en andere maatregelen. 

Zorgvuldigheid, duidelijkheid en snelheid is gewenst 
De expertgroep is ingesteld door de staatssecretaris naar aanleiding van het in september gepubliceerde RIVM-rapport1) naar de bijdrage van Tata Steel aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving. Uit het RIVM-rapport blijkt dat de leefomgeving in de IJmond voldoet aan de normen, maar dat er desondanks gezondheidseffecten zijn. 

De expertgroep heeft van de staatssecretaris de opdracht gekregen om haar te adviseren over gezondheidsvraagstukken in de IJmond en in het bijzonder in relatie tot de verduurzaming van Tata Steel. De expertgroep zal onder andere adviseren over de vraag hoeveel milieu- en gezondheidswinst voldoende is om de gezondheidsrisico’s in de IJmond in te perken. 

Ook is gevraagd in hoeverre Tata Steel strengere normen opgelegd kan en moet worden om meer gezondheidswinst te boeken.2) Wij zijn niet doof voor de roep uit de omgeving om aanvullende bovenwettelijke maatregelen te nemen en nemen al maatregelen. Elk advies over normen is belangrijk. Voorop staat dat zorgvuldigheid, duidelijkheid en snelheid zeer gewenst is. 

Aangescherpt Groen Staal-plan: minder impact op de leefomgeving 
Begin november vorig jaar heeft Tata Steel Nederland een aangescherpt Groen Staal-plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de maatwerkaanpak. In dit maatwerkproces willen Tata Steel en de overheid de CO2-uitstoot van het bedrijf drastisch reduceren én de impact van het bedrijf op de leefomgeving verder verminderen. In vergelijking met het vorige plan ligt in het aangescherpte plan meer de nadruk op de omgeving en focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie. De aanscherping was onder andere ingegeven door diverse onderzoeksrapporten en feedback en kritiek van omwonenden. 

Het RIVM heeft in september belangrijke punten aangereikt om de gezondheidsrisico's van omwonenden te verlagen en de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. Volgens het onderzoeksinstituut zijn fijnstof en stikstof de voornaamste bronnen van deze gezondheidseffecten, meer dan de uitstoot van PAK’s en metalen. Gezondheidswinst is volgens het RIVM daarom met name te realiseren door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide verder te verminderen en hinder te verlagen.3) Daar hebben wij in onze aanpak prioriteit aan gegeven. 

Ons aangescherpte Groen Staal-plan bevat daarom inmiddels een aantal concrete maatregelen waar we graag snel mee aan de slag willen. Zo benoemen we bovenwettelijke maatregelen om de grondstofopslagen, die bij het Groen Staal-plan horen, te overkappen. Deze overkappingen voorkomen verwaaiing van fijnstof en grof stof. Voor het terugbrengen van de uitstoot van stikstofoxiden voeren we al projecten uit, zoals de bouw van een grote DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Deze komt in 2025 in bedrijf en zal de uitstoot van stikstofoxiden bij die fabriek met ongeveer 80% verminderen. 

Wij herkennen de zorgen die in de omgeving leven over onze Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). De eerste bevindingen van de expertgroep zijn voor ons een aanknopingspunt om samen met overheden, de Expertgroep Gezondheid IJmond, RIVM, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omwonenden en andere belanghebbenden nog eens goed te praten over de te stellen prioriteiten. 


1) RIVM, De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving, RIVM-rapport 2023-0171, september 2023 
2) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Instellingsbesluit Expertgroep Gezondheid IJmond, Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, 31 oktober 2023 
3) RIVM, De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving; RIVM-rapport 2023-0171, figuur 72, p 250, september 2023