17
november
2023
|
14:52
Europe/Amsterdam

Gesprek met Frisse Wind over aansprakelijkheidsstelling

Samenvatting

Het bestuur van Stichting Frisse Wind, heeft Tata Steel IJmuiden BV aansprakelijk gesteld voor schade door uitstoot van gevaarlijke en/of schadelijke stoffen. Op uitnodiging van de stichting hebben wij elkaar vandaag gesproken over de aansprakelijkheidsstelling.

Het gesprek had een juridisch karakter en is gegaan over de bedoeling van de bespreking, de achtergronden van de claim en de verdere gang van zaken. Helaas zijn wij hierin niet verder tot elkaar gekomen. 

Ook voor ons zijn gezondheid en een schonere leefomgeving, net als voor omwonenden en andere belanghebbenden, een belangrijk onderwerp. Wij zijn nog niet waar we willen zijn en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. We werken iedere dag keihard aan het verder verlagen van onze emissies en overlast, en daarmee aan het verder verminderen van onze impact op de leefomgeving – in de dagelijkse operatie, met ons Roadmap Plus-verbeterprogramma en met ons aangepaste Groen Staal-plan wat klimaatdoelstellingen én zorgen van de omgeving adresseert. 

Roadmap Plus-verbeterprogramma 
Binnen het Roadmap Plus-verbeterprogramma hebben we de afgelopen jaren een groot aantal projecten opgestart dan wel afgerond om onze impact op de omgeving zo snel mogelijk verder te verminderen. Van een aantal maatregelen zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo is de uitstoot van PAK’s, fijnstof, zware metalen en lood de afgelopen jaren verminderd. 

Groen Staal-plan 
Begin deze maand hebben wij, als onderdeel van de maatwerkaanpak, ons aangepaste Groen Staal-plan aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het plan is belangrijk veranderd ten opzichte van het vorige plan, met in het het nieuwe plan meer nadruk op de omgeving, focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie als al eerder aangekondigd. 

Het Groen Staal-plan is een zeer grote stap om de impact op de omgeving en het klimaat zo snel mogelijk te verminderen. Belanghebbenden zijn daarom uitgenodigd om mee te kijken en mee te denken. In het aangepaste plan hebben wij de inbreng uit de eerste participatiefase meegenomen. 

Op 28 november organiseert Tata Steel een extra participatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Het doel van deze bijeenkomst is hen bij te praten over de wijzigingen in de plannen en de stappen die verder zullen volgen. De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zullen als bevoegd gezag ook aanwezig zijn op deze avond. Inschrijven hiervoor kan via www.tatasteelevents.com/nl/groenstaal